Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 8, 2014

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền mà tác giả được sở hữu những phát minh, ý tưởng, sản phẩm của mình tạo ra.
Post a Comment