Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, May 29, 2013

Có thể bạn chưa biết

Từ hành tinh chúng ta, mắt trần có thể nhìn thấy khoảng 6000 ngôi sao.
Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng ống nhòm, chúng ta sẽ thấy 50.000 ngôi sao.Có vẻ như là nhiều, nhưng chỉ tính riêng trong thiên hà của chúng ta đã có đến 400 tỉ ngôi sao
Post a Comment