Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

CIO là gì?

Là từ viết tắt của Chief Information Officer là giám đốc bộ phận thông tin.


Từ liên quan:
CFO
CEO
Post a Comment