Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

VOIP- định nghĩa

VOIP- định nghĩa

Voice over IP (còn gọi là VoIP, IP Telephony và Internet telephony) là công nghệ cho phép truyền các cuộc đàm thoại trên Internet hoặc mạng máy tính. Để gọi điện qua VOIP, người dùng cần có chương trình phần mềm điện thoại sip HOẶC một điện thoại VOIP dạng phần cứng. Có thể gọi điện thoại đến bất cứ đâu / cho bất kỳ ai: cả đối với số điện thoại VOIP và những người dùng số điện thoại bình thường.
Post a Comment