Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 27, 2013

Từ điển các từ viết tắt Anh - Việt

Thuật ngữ Giải nghĩa

ADB Asian Development Bank, Ngân hàng phát triển châu Á

AFTA ASEAN Free Trade Area, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome, Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

APEC Asia – Pacific Economic Cooperation Forum, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

AusAID Australian Agency for International Development, Cơ quan phát triển quốc tế Ôxtrâylia

CBR Crude Birth Rate, Tỷ suất sinh thô

CDF Comprehensive Development Strategy, Chiến lược phát triển toàn diện (do WB đề xướng)

CDR Crude Death Rate, Tỷ suất tử vong thô

CEMMA Committee for Ethnic Minorities in Mountainous Areas, Ủy ban Dân tộc và Miền núi

CEPT Common Effective Preferential Tariff, Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

CIDA Canadian International Development Agency, Co quan phát triển quốc tế Canađa

CITES Convention on International Trade in Endangered Species, Công ước về thương mại quốc tế đối với các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa, Thị trường chung Đông và Nam Phi

CPRGS Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

DANIDA Danish International Development Agency, Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility, Thể thức điều chỉnh cơ cấu tăng cường (do IMF lập ra nhằm giúp các nước đang phát triển thực hiện các chương trình trung hạn về kinh tế vĩ mô và điều chỉnh cơ cấu)

FAO Food and Agriculture Organisation, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, Liên Hợp Quốc.

FDI Foreign Direct Investment, Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm trong nước (Tổng sản phẩm quốc nội)

GNP Gross National Product, Tổng sản phẩm quốc dân

GSO General Statistics Office, Tổng cục Thống kê

HDI Human Development Index, Chỉ số phát triển con người

HPI Human Poverty Index, Chỉ số nghèo khổ tổng hợp

IMF International Monetary Fund, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

MOLISA Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Post a Comment