Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

Impression là gì?


Impression là gì? (Lượt xuất hiện)

Lượt xuất hiện là lần xuất hiện của Banner, Link Text hoặc Sản phẩm quảng cáo trên mạng Internet.
Post a Comment