Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

CPA là gì?


CPA là gì? (cost per action) 

CPA là phương thức trả tiền quảng cáo trong đó mức thanh toán được tính cho mỗi hành động của người dùng thực hiện.
Post a Comment