Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 11, 2016

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1:
- Ấp (khu phố) tiến hành lập danh sách đối tượng hộ nghèo được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo gửi UBND cấp xã.
- UBND cấp xã rà soát lập danh sách đối tượng được công nhận hộ nghèo trên địa bàn quản lý. Lập tờ trình kèm theo danh sách và bảng tổng hợp đối tượng hộ nghèo được cấp thẻ BHYT gửi Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.
Bước 2:
- Phòng Lao động – TBXH cấp huyện trên cơ sở đề nghị của các xã thẩm định, phúc tra, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách mua và cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo.
- Sau khi UBND cấp huyện phê duyệt đối tượng. Phòng LĐTBXH cấp huyện có tránh nhiệm gửi Quyết định phê duyệt kèm theo danh sách cho Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh và thực hiện ký hợp đồng mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo theo quy định.
Bước 3.
Sau khi Phòng LĐTBXH cấp huyện nhận được thẻ BHYT từ Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh chuyển về, tiến hành cấp phát cho các xã.
Bước 4:
UBND cấp xã tiến hành cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng sử dụng và nộp lại danh sách cấp thẻ có ký nhận của người được cấp thẻ BHYT để quyết toán.
b) Cách thức thực hiện: UBND xã thị trấn trực tiếp thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị phê duyệt đối tượng hộ nghèo được mua và cấp thẻ BHYT năm …. (kèm theo danh sách và bảng tổng hợp).
+ Phòng Lao động – TBXH tổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt đối tượng hộ nghèo được mua và cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn huyện.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp : BHXH tỉnh; Ban Qlý QKCB cho người nghèo tỉnh Bình Phước.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT.
h) Lệ phí : Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo.

--------------------------
Thủ tục hành chính

Cần xem:
Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà tình thương
Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo
Post a Comment