Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 15, 2013

ZU-23Đại liên phòng không ZU-23-2Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 ( quân ta có hơn 100 chiếc)

Post a Comment