Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 15, 2013

Tên lửa đạn đạo lớp Scud

Cái này là Scud-D 820-950km ta bắn thử từ Hải Dương vào Huế
Post a Comment