Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 8, 2012

Make Video Gangnam Style with your face - làm video hài Gangnam Style với khuôn mặt bạn

 Demo: http://aka.zero.jibjab.com/client/zero/ClientZero_EmbedViewer.swf?external_make_id=payO3W1jQiiZ7JjRTVrYqQ

Link http://jibjab.com

Have fun!

Xem hình hướng dẫn ở dưới:Post a Comment