Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, October 1, 2012

when delete file not display window answer


Khi xóa file hay Folder, window sẽ hỏi yes/no. Để thay đổi thuộc tính này, muốn thay đổi làm như sau:
1. Start + Run: Gpedit.msc
2. Làm như hình: