Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

LED từ phải qua trái và từ trái qua phải


LED từ phải qua trái và từ trái qua phải.


Chương trình mẫu:

Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*****************************************************/

#include  "mega16.h"
#include   "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC   //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{    
    char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
    // Port C initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out 
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1 
    PORTC=0xFF;  //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat 
    DDRC=0xFF;   //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

    while (1)
    {
          for(i=0;i          {   
                LED = (0x7f>>i); //dich so 128 di i don vi ( bit cao nhat la 1)sau do dao trang thai bit
                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
         
          for(i=0;i          {   
                LED = (0xfe<                delay_ms(500); //tre 500ms
          }
    };
}


Tải về: http://www.mediafire.com/?yb92e667uzc32fp 
Nguồn sangthai.com.vn