Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 4, 2012

Hiện những bài viết cùng chủ đề, nhãn

Chỉ cần copy đoạn code vào tiện ích HTML/Javascript

<style type="text/css">
.mota{
position: relative;
z-index: 0;
text-decoration:none;
}

.mota:hover{
background-color: transparent;
z-index: 50;
}

.mota span{
position: absolute;
background-color: #ffffff;
padding: 5px;
left: -1000px;
border: 1px solid #000;
visibility: hidden;
color: black;
text-decoration: none;
}

.mota span img{
border-width: 0;
padding: 2px;
}

.mota:hover span{
padding:5px;
visibility: visible;
top: 20px;
left:50px;
width:100px;
background:#ccc;
text-align: justify;
}
</style>


<script language="JavaScript">
imgr = new Array();

imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";


showRandomImg = true;
tablewidth = 270;
cellspacing = 1;
borderColor = "black";
bgTD = "#111";

imgwidth = 60; // độ rộng của ảnh thumbnail
imgheight = 60; // chiều cao của ảnh thumbnail
fntsize = 12;
acolor = "#666";
aBold = true;
icon = " » ";

text = "no";

showPostDate = false;

summaryPost = 150;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";
icon2 = " » ";

numposts = 3; /* số dòng hiện, lưu ý nếu số bài đăng thực tế ít hơn numpost này có thể sẽ lỗi */
label = "gỗ ốp tường"; /* chọn nhãn chính xác từng chữ, hoa thường */
home_page = "http://sangoexwood.blogspot.com/"; /* địa chỉ blog của bạn */
</script>
<script src="http://data.fandung.com/blog/demo/newposts-Description/Newposts-label_description.js" type="text/javascript">
</script>