Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Hãy yêu từ ngày hôm nay

♥ Nếu bạn đang yêu một ai đó...
Đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết... ♥
Bởi lẽ... Ngày mai có thể bạn sẽ là người đến sau... :)
Post a Comment