Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, July 23, 2012

Bí mật của Google 2

 Một vài app đặc biệt của GG lại được tiết lộ cho anh em khám rồi phá nhá, xem trên video
Các lệnh được dùng
  1. Gravity
  2. Zerg Rush
  3. askew
Post a Comment