Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, March 24, 2016

Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay

Mẫu số 1/ĐNCPB(Ban hành kèm theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
Kính gửi: ………………………………………………..
Căn cứ Nghị định số…………/2008/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2008 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay.
Đề nghị Quý Cơ quan cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây:………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Mục đích thực hiện bay;
- Vùng trời và kích thước khu vực tổ chức hoạt động bay;
- Thời hạn và thời gian tổ chức hoạt động bay;
- Sân bay (hoặc tên khu vực trên mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay;
- Trang thiết bị thông tin hàng không (nếu có);
- Kèm theo đơn đề nghị này có các văn bản, tài liệu:………………………………………………………
Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan./.

(Địa danh), ngày… tháng… năm…Tổ chức (cá nhân) đề nghị cấp phép bay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAYAPPLICATION FORM FOR REQUEST OF FLIGHT AUTHORIZATION
Kính gửi/To: ………….………………
Căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số XX/2011/NĐ-CP ngày DD/MM/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP/Pursuant to Decree No.36/2008/NĐ-CP dated 28 March 2008 of the Government on the management of unmanned aircraft and ultra light Instrument, Decree No.XX/2011/NĐ-CP dated DD/MM/2011 of the Government on Revision and Supplement of Decree No.36/2008/NĐ-CP.
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay/Applicant
- Tên/Full name: ……
- Địa chỉ/Address: ……
- Quốc tịch/Nationality: ……
- Điện thoại, fax/Phone, fax: ……
Đề nghị Cục Tác chiến cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây/Request Department of Operations issue flight authorization for the aircraft or ultra light Instrument below: ……         
2. Phương tiện bay/Aircrafts or ultra light Instrument:
- Loại phương tiện bay, tên gọi/Type of aircraft or ultra light Instrument, call sign: ……
- Nhà sản xuất/Manufacturer: ……
- Số xuất xưởng/Manufacturer’s Serial Number: ……
- Trọng lượng cất cánh tối đa/Aircraft maximum take – off weight (MTOW): ……
- Năm sản xuất/Year of Delivery from the Manufacturer: ……
- Số lượng và kiểu loại động cơ/Number and Designation of Engines: ……
- Dấu hiệu đăng ký (nếu có)/Registration Mark (if possible): ……
- Trang thiết bị thông tin hàng không, thiết bị dẫn đường, giám sát bay, thiết bị chụp ảnh/Avionics Equipment, type of communication, Navigation, Surveillance and camera: ……
- Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không, kích thước (rộng, dài, cao), độ cao bay tối đa, tốc độ bay tối đa, bán kính hoạt động, phương pháp điều khiển bay, thời gian hoạt động trên không, khả năng mang, treo/Performance specification, Dimension (width, length, height), Service Ceiling, Max Cruising Speed, Range with Max Fuel (no reserve), Way of Control, Enduration of Flight: ……
- Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác/Additional Informations, Performance specification and Equipments: ……
3. Mục đích thực hiện bay/Purpose of flight: ……
4. Kích thước khu vực vùng trời tổ chức bay/Dimension of Airspace’s Area for Flights:      
5. Số ngày và thời gian tổ chức bay/Dates and Times for Day requested: ……
6. Sân bay (hoặc tên khu vực mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay/Location or Name of Area of Land/Water for Take Off/Landing: ……
7. Sơ đồ bay/Flight Chart: ……
8. Tài liệu gửi kèm theo đơn/The below reference documents are attached:
- Ảnh chụp tàu bay, phương tiện bay (kích thước tối thiểu 18 x 24 cm)/Photo of Aircraft (dimension 18x24cm).
- Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không/Performance specifications.
- ……
Chúng tôi (Tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý – điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam/We (I) undertake to realize all Terms in the Flight Authorization, Rules the Air and Air Trafic Management in Vietnamese Airspace and other stipulations of Vietnam.
Tôi cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin/I certify that all of the information above and attached to this request is true, correct and complete.


Ngày/Date    tháng/Month    năm/YearNgười làm đơn/Applicant(Ký tên, đóng dấu/Signature and stamp)

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG TIỆN BAY
Tổ chức, cá nhân khi gửi Đơn đề nghị cấp phép bay phải gửi kèm theo những tài liệu kỹ thuật của phương tiện bay như sau:
1. Ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay có kích thước tối thiểu 24cm x 18cm;
2. Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không, gồm có:
- Kiểu loại, tên gọi phương tiện;
- Nơi, (đơn vị, công ty) sản xuất, năm sản xuất; giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, chế tạo (nếu có);
- Các đặc điểm thiết kế, nhận dạng;
- Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không: kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao), trọng lượng, độ cao bay tối đa, tốc độ bay, cự ly hoặc bán kính hoạt động, nguồn năng lượng sử dụng và công suất động cơ, phương pháp điều khiển và kiểm soát bay, thời gian hoạt động trên không;
- Khả năng mang, treo (nếu có);
- Các thiết bị, hệ thống bảo đảm thông tin, dẫn đường, định vị (nếu có);
- Các thông tin về tính năng kỹ thuật, trang bị khác./.
Post a Comment