Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, March 28, 2016

Làm trạm phát Radio mini (cực nhỏ)

Have you ever wanted to broadcast your own radio station within your neighborhood? Ever get curious on where people get those "Surveillance Bugs" from spy and action movies? This small and simple FM transmitter is the toy that geeks have always wanted.

FM transmitters can be complicated to build, that's why I'm teaching you how to make a foolproof FM transmitter. There's no need to buy kits, this tutorial includes the PCB layout and the schematics. It has a range of up to 1/4 mile or more. It's great for room monitoring, baby listening and nature research.

My Experience:

FM transmitters remind me of my early years in electronics. When I was 8, I came across Art Swan's FM transmitter circuit. At the time I had no idea of where I'm supposed to buy the parts, so I recycled mine out of junk. I guess the biggest struggle that you're going to face is finding a trimmer capacitor. I'll give some tips on the last step of this instructable. In a nutshell, I highly recommend this project for everyone and also those who are still new in electronics.

Technical Specifications:

- 1/4 Mile Radius Range
-Powered By A 9V Battery
- Lasts For Several Days
- Adjustable 87-108MHzPlease Watch: Celebrating the 1st episode of my new YouTube channel! It's my first time to document a project with videography. I hope you guys enjoy the vid! Please leave a comment below, I would appreciate some advise regarding the video.

Disclaimer: This project is for educational purposes only and is not intended to air/ interfere with present radio channels. Neither site nor I, am liable for careless actions. Please check for the legality before attempting the project within your area. As long asMISC:

- Copper Clad PCB/ Perfboard
- Solid Gauge # 18 Wire
- Electret Microphone
- ¼" Bolt
Transistors:

- 2N3904 General NPN Transistor (2x)

Capacitors:

- 15pF or 40pF Trimmer Capacitor
- 100nF Ceramic Capacitor (2x)
- 10nF Ceramic Capacitor
- 4pF Ceramic Capacitor

Resistors:

- 1M Ohm ¼w Resistor
- 100K Ohm ¼w Resistor
- 10K Ohm ¼w Resistor (3x)
- 1K Ohm ¼w Resistor
- 100 Ohm ¼w Resistor

Thursday, March 24, 2016

Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay

Mẫu số 1/ĐNCPB(Ban hành kèm theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
Kính gửi: ………………………………………………..
Căn cứ Nghị định số…………/2008/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2008 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay.
Đề nghị Quý Cơ quan cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây:………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Mục đích thực hiện bay;
- Vùng trời và kích thước khu vực tổ chức hoạt động bay;
- Thời hạn và thời gian tổ chức hoạt động bay;
- Sân bay (hoặc tên khu vực trên mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay;
- Trang thiết bị thông tin hàng không (nếu có);
- Kèm theo đơn đề nghị này có các văn bản, tài liệu:………………………………………………………
Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan./.

(Địa danh), ngày… tháng… năm…Tổ chức (cá nhân) đề nghị cấp phép bay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAYAPPLICATION FORM FOR REQUEST OF FLIGHT AUTHORIZATION
Kính gửi/To: ………….………………
Căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số XX/2011/NĐ-CP ngày DD/MM/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP/Pursuant to Decree No.36/2008/NĐ-CP dated 28 March 2008 of the Government on the management of unmanned aircraft and ultra light Instrument, Decree No.XX/2011/NĐ-CP dated DD/MM/2011 of the Government on Revision and Supplement of Decree No.36/2008/NĐ-CP.
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay/Applicant
- Tên/Full name: ……
- Địa chỉ/Address: ……
- Quốc tịch/Nationality: ……
- Điện thoại, fax/Phone, fax: ……
Đề nghị Cục Tác chiến cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây/Request Department of Operations issue flight authorization for the aircraft or ultra light Instrument below: ……         
2. Phương tiện bay/Aircrafts or ultra light Instrument:
- Loại phương tiện bay, tên gọi/Type of aircraft or ultra light Instrument, call sign: ……
- Nhà sản xuất/Manufacturer: ……
- Số xuất xưởng/Manufacturer’s Serial Number: ……
- Trọng lượng cất cánh tối đa/Aircraft maximum take – off weight (MTOW): ……
- Năm sản xuất/Year of Delivery from the Manufacturer: ……
- Số lượng và kiểu loại động cơ/Number and Designation of Engines: ……
- Dấu hiệu đăng ký (nếu có)/Registration Mark (if possible): ……
- Trang thiết bị thông tin hàng không, thiết bị dẫn đường, giám sát bay, thiết bị chụp ảnh/Avionics Equipment, type of communication, Navigation, Surveillance and camera: ……
- Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không, kích thước (rộng, dài, cao), độ cao bay tối đa, tốc độ bay tối đa, bán kính hoạt động, phương pháp điều khiển bay, thời gian hoạt động trên không, khả năng mang, treo/Performance specification, Dimension (width, length, height), Service Ceiling, Max Cruising Speed, Range with Max Fuel (no reserve), Way of Control, Enduration of Flight: ……
- Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác/Additional Informations, Performance specification and Equipments: ……
3. Mục đích thực hiện bay/Purpose of flight: ……
4. Kích thước khu vực vùng trời tổ chức bay/Dimension of Airspace’s Area for Flights:      
5. Số ngày và thời gian tổ chức bay/Dates and Times for Day requested: ……
6. Sân bay (hoặc tên khu vực mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay/Location or Name of Area of Land/Water for Take Off/Landing: ……
7. Sơ đồ bay/Flight Chart: ……
8. Tài liệu gửi kèm theo đơn/The below reference documents are attached:
- Ảnh chụp tàu bay, phương tiện bay (kích thước tối thiểu 18 x 24 cm)/Photo of Aircraft (dimension 18x24cm).
- Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không/Performance specifications.
- ……
Chúng tôi (Tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý – điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam/We (I) undertake to realize all Terms in the Flight Authorization, Rules the Air and Air Trafic Management in Vietnamese Airspace and other stipulations of Vietnam.
Tôi cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin/I certify that all of the information above and attached to this request is true, correct and complete.


Ngày/Date    tháng/Month    năm/YearNgười làm đơn/Applicant(Ký tên, đóng dấu/Signature and stamp)

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG TIỆN BAY
Tổ chức, cá nhân khi gửi Đơn đề nghị cấp phép bay phải gửi kèm theo những tài liệu kỹ thuật của phương tiện bay như sau:
1. Ảnh chụp kiểu loại tàu bay hoặc phương tiện bay có kích thước tối thiểu 24cm x 18cm;
2. Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không, gồm có:
- Kiểu loại, tên gọi phương tiện;
- Nơi, (đơn vị, công ty) sản xuất, năm sản xuất; giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, chế tạo (nếu có);
- Các đặc điểm thiết kế, nhận dạng;
- Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không: kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao), trọng lượng, độ cao bay tối đa, tốc độ bay, cự ly hoặc bán kính hoạt động, nguồn năng lượng sử dụng và công suất động cơ, phương pháp điều khiển và kiểm soát bay, thời gian hoạt động trên không;
- Khả năng mang, treo (nếu có);
- Các thiết bị, hệ thống bảo đảm thông tin, dẫn đường, định vị (nếu có);
- Các thông tin về tính năng kỹ thuật, trang bị khác./.

Lệnh cấm bay Flycam của Bộ Quốc Phòng

Bộ Quốc phòng vừa có công văn yêu cầu tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và trật tự xã hội.Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ, hoạt động ở tốc độ nhỏ, độ cao thấp, phục vụ cho các mục đích vui chơi thể thao, hướng nghiệp giáo dục quốc phòng và phục vụ kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đã xuất hiện các hoạt động bay có tính tự phát, hoặc một số tổ chức, cá nhân tự nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, kinh doanh khi chưa xin phép cơ quan thẩm quyền.

Theo Bộ Quốc phòng, các hoạt động trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm cho các hoạt động bay quân sự, dân dụng, ảnh hưởng đến an toàn xã hội... Bộ Quốc phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân trước khi bay phải xin phép bay; chỉ cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ khi có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Tài chính...

Nhiều luồng ý kiến đã nổ ra sau Bộ Quốc phòng có động thái này. Trong đó rất nhiều người thắc mắc vậy để thõa mãn thú vui này người ta phải làm thế nào? Luật quy định như thế nào về vấn đề này? Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam) trả lời:
Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2008/NĐ-CP quy định quản lý hoạt động của mô hình bay có người điều khiển nhưng không cất cánh, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.

Các quy định từ Nghị định này đã cho thấy flycam có bản chất là một mô hình bay. Vì mô hình bay được xác định gồm:

- Các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng, kiểu cách các loại máy bay, được gắn động cơ sử dụng nguồn năng lượng bằng pin hoặc nhiên liệu lỏng, rắn hoặc năng lượng mặt trời, được điều khiển bằng vô tuyến hoặc chương trình lập sẵn.

- Các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khiển, trừ các loại diều bay dân gian".

Cũng theo Nghị định 36/2008/NĐ-CP, người sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ (gồm khí cầu bay và mô hình bay) phải làm thủ tục cấp phép bay.

Flycam chịu sự quản lý từ khâu sản xuất, mua bán để sử dụng. Cụ thể:
- Đối với khâu sản xuất, mua bán, Điều 4 Nghị định quy định:

+ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ chỉ được cấp phép sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ công an.

+ Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với khâu sử dụng, người chơi mô hình bay sẽ phải được sự cho phép của Bộ Quốc phòng. Khoản 1 Điều 8 Nghị định 36/2008/NĐ-CP quy định: "Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu cấp phép, từ chối cấp phép cho các chuyến bay của tàu bay không người lái, các loại khí cầu bay không người điều khiển, các loại mô hình bay, các loại khí cầu có người điều khiển nhưng không cất, hạ cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng.

Nghị định 36/2008/NĐ-CP nghiêm cấm. Chẳng hạn như: Mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên phương tiện bay; Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại.

Mức xử phạt người chơi Flycam?

Khoản 5 Điều 19 Nghị định 147/2013/ NĐ-CP quy định:
- Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay không đúng với phép bay, mục đích của chuyến bay theo phép bay đã được cấp sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
- Cá nhân có hành vi thực hiện chuyến bay mà không có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép bay ra sao?

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 36/2008/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp phép bay bao gồm các tài liệu sau:
- Đơn đề nghị cấp phép bay bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu).
- Giấy phép hoặc giấy ủy quyền hợp pháp cho phép tàu bay, phương tiện bay thực hiện cất cánh, hạ cánh tại sân bay, khu vực trên mặt đất, mặt nước.
- Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến tàu bay, phương tiện bay.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu cấp phép tổ chức thực hiện các chuyến bay.

Nội dung xin phép bay bao gồm:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân được cấp phép bay.
- Đặc điểm nhận dạng kiểu loại tàu bay, phương tiện bay (bao gồm cả phụ lục có ảnh chụp, thuyết minh tính năng kỹ thuật của tàu bay hoặc phương tiện bay).
- Khu vực được tổ chức hoạt động bay, hướng bay, vệt bay.
- Mục đích, thời hạn, thời gian được tổ chức bay.
- Quy định về thông báo hiệp đồng bay; chỉ định cơ quan quản lý, giám sát hoặc điều hành bay.
- Các giới hạn, quy định an ninh, quốc phòng khác.
- Khoản 5 Điều 14 Nghị định 36/2008/ NĐ-CP quy định: "Nghiêm cấm lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không đuợc phép";
- Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay buộc phải kê khai nội dung về thiết bị chụp ảnh, ghi hình.
Địa chỉ hộp thư liên lạc: số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 069 533200; 069 533105; Số fax: 04 7337994".

Mẫu đăng ký cấp phép bay

Monday, March 21, 2016

Những nguyên tắc cơ bản cho dân kiếm tiền trên Youtube

Đối với dân Re-upload:
1. Không upload video chay: Khi bạn thấy một video hay và cuốn hút nhiều người xem bạn liền download ngay về và up lên sẽ bị dấu chấm ! hoặc tệ hơn là bản quyền hoặc bên thứ ba. Mỗi video đều có mã MD5 riêng nếu bạn không chỉnh sửa mà upload sẽ dính lỗi này ngay và kênh bạn tất nhiên phải đưa vào diện chú ý.

2. Không được đăng quá nhiều video mà không có định hướng, ví dụ bạn làm kênh về thì chỉ nên up các video về thể thao đừng nhảy sang các lĩnh vực khác, nếu muốn tải video đó thì nên tạo kênh mới.

3. Mỗi tài khoản chỉ được tạo 7 kênh và không dùng tài khoản chính để tạo vì mất tài khoản chính sẽ mất hết, tài khoản chính không chia sẻ quyền hoặc trao lại quyền sử dụng cho tài khoản khác.

4. Nên chơi nhiều kênh, có nhiều bạn nói rằng chơi một kênh bạn thu nhập được có thể được 10 nhưng cùng lúc 10 kênh thì chưa được 3. Đúng là như vậy nhưng dân re-upload thì không nên tham bởi tỉ lệ dính bản quyền là 50% rồi chưa nói dính một gậy là bạn đã mất kiếm tiền đến ~6 tháng. Nên tốt nhất có nhiều kênh để mất kênh này còn kênh kia..

5. Nên chọn ngôn ngữ là Việt Nam: vì sao bạn biết không? đa số video là của bọn nước ngoài nếu chọn VN nó sẽ hạn chế xuất hiện trên thế giới bạn sẽ giảm được tỉ lệ dính gậy

6. Không xuất bản ngay video upload lên: Đa phần chúng ta tải lên nhiều video cùng lúc và cho xuất bản tất cả nhưng chúng ta đều biết nhiều video xuất hiện cùng lúc thì tỉ lệ người xem rất thấp chưa nói chúng ta còn chưa kịp chỉnh sửa hay chọn hình thu nhỏ đẹp nhất.

7. Xóa những video ít lượng xem: Những video đăng lên lâu ngày mà lượt xem nhỏ giọt thì bạn nên xóa nó ngay vì thứ nhất youtube đã lọc nó ra khỏi đề xuất cho người xem, thứ 2 nó tăng nguy cơ dính gậy, thứ 3 nó làm tăng số lượng video của kênh và giảm chất lượng kênh.

8. Không được vượt quá 800 video cho mỗi kênh: Nếu kênh bạn vượt quá hoặc tăng nhanh hãy dành thời gian xóa bớt video ít lượng xem nếu bạn không muốn mất kênh vì lý do spam dữ liệu

9. Không lấy hình thu nhỏ không liên quan tới video hoặc đặt tiêu đề câu like như phim hot, bom tấn, bạn cần phải xem, (từ thô tục), full HD,...

10. Không sử dụng hình ảnh bạo lực: ví dụ như đá gà (mình từng dính nguyên tắc cộng đồng vì video 2 con gà đá nhau cũng bình thường vì 2 con gà chỉ đá nhẹ rồi chạy chứ chả có gì mà cũng bị dính phốt), đâm chém nhau, đánh ghen, đánh lộn, bắn giết nhau. Cũng không sử dụng các tài liệu hoặc sản phầm đồ truy, kích dục hoặc khiêu gợi để thu hút người xem, Youtube sẽ để bạn tăng like rồi cho một gậy xong ngồi khóc vì bạn mất kiếm tiền nhưng youtube vẫn có thu nhập

11. Bắt buộc phải tham gia Network để mở tất cả kiếm tiền với giảm rủ ro mất kiếm tiền hết các kênh tại Google Adsense khóa kiếm tiền.

12. Hãy đăng thử video lên nhưng đừng xuất bản để xem có bản quyền gì không, Nếu âm thanh thì bạn chèn thêm một đoạn nhạc không lời và chỉnh nó ở mức nhỏ nhất, còn hình ảnh thì xóa đoạn đó đi rồi upload lên lại là ok.Mẹo cho người re-upload:
1. Nên chỉnh sửa hình ảnh hoặc thêm khung hoặc phông nền, logo cho video để tránh bị ID Content dò ra bản quyền với video của bạn, nếu có thể hãy thay luôn âm thanh gốc của video
2. Chọn hình thu nhỏ gây tò mò nhất để kéo lượt Xem video của bạn lên nhanh chóng
3. Video có nội dung từ bên thứ 3 là một lợi thế, mặc dù không kiếm được tiền nhưng nó sẽ kéo lượt xem các video khác trong kênh của bạn, thứ 2 bạn không lo dính bản quyền vì nó cho phép bạn sử dụng lại.
4. Kiếm tiền màu vàng (cũ là chấm than) nó yêu cầu bạn cung cấp thông tin chứng nhận bạn sở hữu video để kiếm tiền. Cách này dễ lắm, bạn quay một vài video rồi upload lên đến khó không yêu cầu cung cấp thông tin thì bạn xác nhận và ghi chú đây là video chứa nội dung của tôi và do tôi quay rồi điền tên để kí gởi đi chờ 1 thời gian tất cả video upload lên sẽ tự động bật kiếm tiền.

Đối với dân làm video:
1. Hãy làm nhưng video có tính hài hước, đa phần khác giả sẽ nhấn vào đăng kí nếu kênh của bạn làm họ cười và luôn chờ bạn ra video mới
2. Đặt hình thu nhỏ cuốn hút hoặc tò mò như một cố gái xinh đẹp nhưng phải liên quan đến video của bạn
3. Tiêu đề gây cuốn hút như dạng suy nghĩ trẻ trâu chẳng hạn, hoặc những từ ngữ bình dân, hoặc tổng hợp những những cô gái sexy nhất hành tinh, hay những thằng trẻ trâu nhất hình tinh.
4. Chạy theo sự kiện, cứ mỗi lần có sự kiện mới thì ai bắt kịp người đó là người thắng đậm, dại gì mà không té nước theo mưa.


===============================================
+ Bạn thêm vào phần tag (tênkênh)abcd1234... hoặc dài hơn chủ yêu là khi xem video của bạn các video khác của bạn sẽ được đề xuất bên cạnh, cách seo này cực kì hiệu quả
+ Bật lại kiếm tiền khi tài khoản trạng thái tốt: bạn nhấn vào Gởi phản hồi rồi gởi nội dung sau: "Why monetization feature is disabled in the state is Good standing,please enable for me.Thank youtube so much." và chờ nó mở lại kiếm tiền.

Sunday, March 20, 2016

Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2

Nhu cầu đăng kí thi bằng lái xe máy ở tphcm và học mẹo thi bằng lái xe máy A1, mô tô A2 ngày càng tăng, nhưng dưới áp lực công việc, học hành thi cử bù đầu, không phải ai cũng có thể tham gia khóa học luật giao thông đường bộ do nhà trường tổ chức đầy đủ được, nhằm hỗ trợ các học viên bận rộn hoặc chưa nắm được nội dung tài liệu 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ, trung tâm dạy lái xe Trường An biên soạn tài liệu bên dưới nhằm hỗ trợ phần nào cho các bạn
Tài liệu mẹo thi bằng lái xe máy thực chất là một bản tóm tắt và hướng dẫn các kiến thức cơ bản sao cho ngắn gọn, dễ hiểu nhất.
150 câu hỏi luật giao thông đường bộ của đề thi bằng lái xe máy hạng A1 gồm 3 phần cơ bản sau:
I: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
II: Phương pháp giải sa hình
III: Các câu hỏi về Luật GTĐB
Sở dĩ sắp xếp như trên vì có dụng ý học phần quan trọng nằm bên trên, ít quan trọng hơn nằm bên dưới.
Hiển nhiên không ông CSGT nào ngoắc bạn lại và yêu cầu bạn đọc thuộc “ điều XYZ” gì đó trong Luật GTĐB nhưng nếu bạn thấy tấm biển báo như bên cạnhbien-bao-cam-meo mà cứ đâm đầu đi vô thì mức phạt tối đa có thể tới 600.000, dù có “50/50” đi chăng nữa cũng phải mất 200.000 lại mất công xin xỏ, năn nỉ, chưa kể việc không hiểu ý nghĩa của biển thì chính bạn là người gặp nguy hiểm, thiệt thòi.

I.Biển báo giao thông.
Để nắm vững 5 hệ thống biển báo cơ bản, người học cần đọc kĩ các chú thích bên dưới và cố gắng quan sát trong thực tế di chuyển hàng ngày.
Tuy nhiên cần chú ý những biển đặc biệt sau:
 • Trong hệ thống biển báo hiệu Nguy hiểm, đặc biệt lưu ý biển báo có nội dung “Giao nhau với đường ưu tiên”bien-bao-nguy-hiem-meo
 Các xe đi trên đường khi gặp biển này phải nhường đường cho xe đi trên đường cắt ngang phía trước.

 • Trong hệ thống biển báo Cấm,chú ý sự liên đới của 2 biển:meo-thi-bang-xe-may-a1
Biển Cấm rẽ trái cũng có tác dụng cấm quay đầu – Không ai có thể quay đầu và đi ngược lại nếu không thực hiện hành động rẽ trái.
Nhưng biển cấm quay đầu thì không cấm rẽ trái – ta có thể rẽ tùy ý, miễn là chưa quay đầu là ok, không phạm lỗi.
 • Trong hệ thống biển báo Chỉ dẫn, chú ý:“ Biển báo đường ưu tiên”duong-uu-tien-meo
Vì đây là biển báo mới được đưa vào sử dụng từ 01.2013, nên nhiều người sẽ thắc mắc về ý nghĩa của nó.


 • Trong hệ thống biển báo Phụ, chú ý biển:meo-thi-bang-lai-xe-may
Hai biển này khác biệt nhất ở đặc điểm: biển 1 có kí hiệu mũi tên bên cạnh chiều dài, còn biển 2 thì trống trơn, chỉ có báo hiệu chiều dài, hiểu theo dân dã thì Biển 1 có nghĩa “ đã tác dụng” còn biển 2 “ sắp tác dụng”.
II. Các nguyên tắc giải sa hình Xem tại đây
III. Luật Giao Thông Đường Bộ:
Đây có lẽ là phần các anh chị mong chờ nhất để tìm mẹo thi bằng lái xe máy A1? và anh chị thấy quá dài, thấy quá rắc rối, thấy lo sợ nhất???
Đừng lo lắng, bạn chỉ cần nắm vững những kiến thức sau thì mục tiêu đạt 16/20 câu Lý thuyết thi bằng lái A1 không hề khó khăn đâu
1. Tuổi người điều khiển:
 • Xe mô tô: 18 tuổi (50cm3 trở lên)
 • Xe gắn máy: 16 tuổi (50 cm3 trở xuống)
2. Quy định về nồng độ cồn:
 • Xe mô tô, gắn máy: trong máu: 50 miligam, trong khí thở: 0,25
 • Xe ô tô: Cấm tuyệt đối
3. Cơ quan quyết định đường cấmđường ngược chiều…. thuộc địa phương quản lí: UBND CẤP TỈNH
4. Giao nhau cùng mức với đường sắt – quyền ưu tiên thuộc về phương tiện GT đường sắt, dừng cách đường sắt 5m nếu không có rào chắn.
5. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông… là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
6. Quy định nhường đường tại nơi giao nhau:
 •  báo hiệu đi theo vòng xuyến: nhường bên tay TRÁI
 • KHÔNG có báo hiệu đi theo vòng xuyến: nhường bên tay PHẢI
 • Xe đi trên đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên
7. Thứ tự hiệu lệnh giao thông:
 • Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
 • Hiệu lệnh của đèn giao thông
 • Hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông
• Người điều khiển GT: Là CSGT và người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông
8. Quy định về xe ưu tiên:
 1. Xe chữa cháy
 2. Xe quân sự
 3. Xe công an
 4. Xe cứu thương
 5. Xe hộ đê
 6. Đoàn xe có cảnh sát dẫn đường.
Các xe trên được: VƯỢT ĐÈN ĐỎ, ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM, ĐI VÀO ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU.
9. Tốc độ quy định: xe mô tô, xe gắn máy trong khu đông dân cư – 40km/hngoài khu đông dân cư – 50km/h.
*Các đáp án có cụm từ “ không được…", "bắt buộc…", "bị nghiêm cấm", "trái phép…”, "giảm tốc độ, nhường đường..." là các đáp án  ĐÚNG 100%.
* NHƯNG đáp án có cụm từ " cả 2 ý trên" hoặc "tất cả các ý trên" là đáp án SAI
10. Câu hỏi về hiệu lệnh của CSGT
 •  Giơ 1 tay: đáp án 2- xem câu 36,37.
 • Giơ 2 tay: đáp án 1- xem câu 35.
 11. Các câu hỏi mà trong dấu "ngoặc kép" có các từ sau:
 • Vạch – phố - giải – phần: chọn (1)
 • Ưu – phương – làn: chọn (2)
 • Trừ câu 9 (đ/a 1) và câu 11(đ/a 1&2)
 • Nếu trong câu hỏi có cụm từ " tham gia" thì chọn cả 2 phương án.
12. Hỏi về những hành vi bị nghiêm cấm: chọn cả (1) và (2)
 Cấu trúc đề thi bằng lái xe máy:
Đề gồm 20 câu, thời gian trả lời 15 phút, trả lời đúng 16/20 câu là đạt
Trong 20 câu bao gồm: 10 câu Luật, 5 câu sa hình, 5 câu biển báo.
Điều đặc biệt của bộ đề mới là nhiều câu phải chọn cùng lúc cả 2 phương án - đây là điều khó khăn nhất cho các học viên
Nhưng thực chất các câu hỏi của bộ đề thi bằng lái xe máy a1 không khó lắm đâu, chưa kể các bạn được làm sai tới 4 câu vẫn đạt mà, cho nên không cần phải áp lực 20/20 làm gì cho mệt, chẳng ai quan tâm bạn đạt 20/20 hay 16/20 đâu, nhưng để 15/20 thì là rất đáng tiếc đó nhé.

Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2

Wednesday, March 16, 2016

Mẹo thi bằng lái xe đậu 100%


Các mẹo ngắn trong phần các câu hỏi:
Máy kéo : 30 km/h
Mô tô: 40 km/h
Cao tốc 1, làn đường 2.
Đuôi câu hỏi màu xanh có 50km thì chọn ý 3, 60km thì chọn ý 4.
Trong câu hỏi màu xanh có từ xe mô tô thì chọn ý 3, công nông thì chọn ý 4.

Bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên để trả lời các câu hỏi về sa hình:
Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu tiên xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền đi trước.
Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải, xe đi thẳng, xe rẽ trái.

Sunday, March 13, 2016

CÀ RI GÀ OM TRỨNG

CÀ RI GÀ OM TRỨNG


- 600gr cánh gà
- 200gr bát đậu phụ rán
- 6 quả trứng gà
- 300ml nước dùng gà
- Gừng
- Bột cà ri, viên súp gà, muối, đường, hạt tiêu, nước tương, rượu trắng
Đến phần hành động này: >:D<
Bước 1:- Cho rượu trắng và gừng tươi bóp với thịt gà cho bớt mùi nè.
Bước 2:- Sau đó thì cho cánh gà vào rán qua.
Bước 3:- Tiếp theo, cho cánh gà vào đun cùng nước dùng. Các bạn nhớ bỏ bột cà ri và viên súp thịt vào lun nghen.
Bước 4:- Cho cả đậu vào đun cùng luôn nào!
Bước 5:- Đậy vung và vặn nhỏ lửa đun trong nửa tiếng nhé!
Bước 6:- Sau khoảng 15', các bạn cho trứng gà luộc bóc vỏ vào đun cùng.
Bước 7:- Cuối cùng, cho các gia vị còn lại vào và đun thêm nửa tiếng nữa nghen.
Mùi cà ri thơm quá là thơm!.....

ĐẬU PHỤ OM TRỨNG MUỐI

ĐẬU PHỤ OM TRỨNG MUỐI


Rất bổ nhé! ☺

Nguyên liệu cần có:

- 3-4 quả trứng vịt muối
- 3gr muối
- Hành lá
- 20ml dầu ăn
- 40ml bột đao

Bước 1:
Đầu tiên, rửa sạch, cắt nhỏ đậu phụ vừa ăn rồi đem luộc.

Bước 2:
Vớt đậu ra đĩa để ráo nước.

Bước 3:
Cho trứng vịt vào nồi hấp chín này.

Bước 4:
Sau đó đem trứng ra nghiền nhỏ .

Bước 5:
Đổ dầu ăn vào chảo, thêm trứng đảo đều cho thơm.

Bước 6:
Cho đậu phụ vào đảo cùng.

Bước 7:
Pha bột đao với nước rồi đổ vào chảo đảo nhẹ tay.

Bước 8:
Cuối cùng, cho muối và hành vào đun một tí rồi bắc ra là được.

MẮM CHƯNG

MẮM CHƯNGNguyên liệu:

- 100g mắm cá linh; 100g mắm cá lóc, 200g thịt ba rọi bằm. 1 quả trứng vịt, 1 quả trứng gà.

- 1 củ hành tây; 5 củ hành tím, 5 trái ớt tươi. Đường, bột ngọt, tiêu bột.

Cách chế biến:

- Thịt ba rọi rửa sạch, bằm nhuyễn. Mắm cá linh, cá lóc xay nhuyễn. Hành tây, hành tím, ớt trái bằm nhuyễn. Cho tất cả các thành phần đó vào chiếc bát lớn rồi trộn đều với đường, bột ngọt và tiêu bột.

- Tiếp đến cho trứng gà vào, tiếp tục trộn đều.

- Trứng vịt lấy lòng đó cho vào chén rồi đánh tan với ít mà hạt điều.

- Cho mắm vào khuôn, thoa ít hỗn hợp lòng đỏ trứng và màu hạt điều lên bề mặt để khi mắ chưng chín có màu vàng đẹp mắt.

- Thái vài lát ớt cho lên bề mặt rồi hấp chín. Mắm chưng thịt vàng ươm, thích hợp khi ăn kèm với cơm trắng.

TRỨNG CHIÊN CUỘN JAMBON

TRỨNG CHIÊN CUỘN JAMBONNguyên liệu:
- 2 quả trứng gà, 2 thìa canh bột gạo, 3 thìa canh bột làm bánh xèo.

- 4 lát jambon, hành lá, 200 ml bia, 100 ml nước lạnh, 1/2 thìa cà phê muối, nước mắm, hạt nêm, đường.

Cách chế biến:

- Trứng gà đánh tan với ít hạt nêm, nước mắm, đường, hành lá thái nhuyễn. Pha bột gạo, bột canh, 200 ml bia, 100 ml nước lạnh, 1/2 thìa cà phê muối rồi khuấy đều, để trong khoảng 10 phút.

- Làm nóng chảo, cho trứng vào chiên vàng hơi mỏng. Trứng chiên xong bỏ ra đĩa. Tiếp đến cho bột vào tráng mỏng như đổ bánh xèo, bột vừa chín cho ra đĩa. Trứng chiên để bên dưới, tiếp đến là lớp bột bánh xèo, trên cùng là jambon rồi cuộn tròn lại.

- Thái trứng cuộn thành từng phần vừa ăn rồi bày ra đĩa. Bạn có thể làm thêm chén nước tương ớt hoặc ăn kèm với tương ớt để món ăn đậm đà hơn.

TRỨNG CHIÊN LẠP XƯỞNG

TRỨNG CHIÊN LẠP XƯỞNG

-
-
Nguyên liệu:
- 3 quả trứng gà, 1 cây lạp xưởng thái lát chiên sơ qua, 1 củ hành tây.

- 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê tiêu xay, 1/2 thìa màu hạt điều.

Cách chế biến:

- Đánh tan trứng gà với nước mắm, đường tiêu và màu hạt điều.

- Phi thơm dầu, cho hành tây thái lát mỏng vào xào chín. Tiếp đến cho trứng vào chiên vàng. Xếp lạp xưởng đã chiên lên bề mặt trứng với ít ớt trái.

- Cho trứng chiên ra đĩa và dùng với cơm nóng.

Trứng cuộn rau củ

Trứng cuộn rau củ


- 2 quả trứng

- ½ củ cà rốt

- ½ trái dưa leo

- ½ củ hành tây

- 4 trái cà chua bi

- 1 miếng thịt xông khói

- Sốt trộn salad tổng hợp

Cà rốt, dưa leo, hành tây, cà chua bi rửa sạch băm nhỏ. Thịt xông khói băm nhỏ. Đập trứng vào bát, đánh tan, thêm muối, tiêu vừa ăn khuấy đều. Làm nóng chảo trên bếp, cho ít dầu ăn vào làm nóng dầu, dùng muỗng múc ít trứng cho vào chảo rán mỏng. Tiếp theo, bạn cho hỗn hợp cà rốt, dưa leo, hành tây, cà chua bi, thịt xông khói lên trên miếng trứng cuộn từ từ, tiếp tục chiên cho trứng chín bên trong nữa nhé. Tương tự, bạn chiên những cuộn trứng còn lại với hỗn hợp rau củ.

Trứng cuộn rau củ

Trứng cuộn rau củ Công thức như sau: trứng gà 6 quả, thêm chút hạt nêm và bột năng, chia làm 2 lần, tráng hình tròn. Giò sống (20k) chia 2 phết đều vào 2 miếng trứng. Đậu que và cà rốt thái dài xếp lên trứng đã phết giò sống. Cuộn lại và cho vào xửng hấp 10 phút. Trứng chín lấy ra cắt rồi bày vào đía.

CHẢ TRỨNG HẤP

CHẢ TRỨNG HẤP 


Nguyên liệu :
- 300g thịt nạc dăm băm nhuyển
- 3 tai nấm mèo
- 4 lọn bún tàu
- ½ củ hành tây
- 6 trứng vịt lạt
- 2 muỗng café tỏi băm
- ít đầu hành lá
- Vài lòng đỏ trứng muối xẻ đôi (không bắt buộc)

Cách làm:
- Bước 1: Nấm mèo ngâm nở, cắt nhuyễn.
- Bước 2: Bún tàu ngâm nở, vớt ráo, cắt ngắn. Hành tây cắt hạt lựu nhuyễn. Trứng tách lấy 2 lòng đỏ (để riêng)
- Bước 3: Trộn đều thịt băm, nấm mèo, bún tàu, trứng (4 trứng và 2 lòng trắng),1 muỗng café muối, 2 muỗng café đường, 1 muỗng café tiêu, 1 muỗng café hạt nêm, 2 muỗng café tỏi băm, một ít đầu hành lá cắt nhuyễn.
- Bước 4: Cho hỗn hợp vào khuôn lớn hoặc chén nhỏ, đặt lòng đỏ trứng muối lên trên (nếu thích).
- Bước 5: Hấp cách thủy 30 phút cho chín, lấy ra xẻ chữ thập lên mặt chả (nếu hấp chả khuôn lớn), thoa 1 muỗng canh dầu ăn lên mặt chả (làm như vậy khi nướng chả sẽ không bị khô), rưới 2 lòng đỏ trứng lên đều mặt chả, cho vào lò nướng 15 phút ở 200 độ C.
Nếu không có lò nướng, bạn cho lại vào nồi đun cách thủy nhưng nhớ mở nắp cho trứng ráo mặt.

TRỨNG CHIÊN TÔM MỰC

TRỨNG CHIÊN TÔM MỰC


- Nguyên liệu :
150g tôm đất
3 con mực ống
5 quả trứng gà
1 củ hành tây
1 quả cà chua
1 thìa súp Hạt nêm từ Thịt Thăn, Xương Ống và Tủy
1 thìa cà phê Nước mắm chấm
1 thìa cà phê tiêu
2 thìa súp dầu ăn

- Tiến hành :
1. Tôm lột vỏ, bỏ đầu đuôi. Mực moi ruột, lột bỏ màng ngoài, xẻ đôi. Hành tây lột vỏ. Cà chua bỏ ruột. Tất cả rửa sạch, xắt hạt lựu
2. Đập trứng vào tô lớn, cho tất cả nguyên liệu trên vào, nêm Hạt nêm Thịt Thăn, Xương Ống và Tủy Nước mắm chấm,tiêu vừa ăn, cho thêm chút nước hoặc sữa không đường để trứng được xốp và ngon hơn, đánh đều lên
3. Làm nóng dầu ăn, đổ trứng vào, để lửa nhỏ, khi mặt dưới đã vàng đều và đông lại thì nhẹ tay lật mặt cho trứng không bị vỡ, chiên đến khi vàng mặt
4. Cho trứng ra đĩa, dùng với cơm.


TRỨNG ĐÚC THỊT THƠM NGON

TRỨNG ĐÚC THỊT THƠM NGON

Nguyên liệu làm món trứng đúc thịt
200g thịt nạc vai (thịt có lẫn chút mỡ sẽ ngon hơn)
2 quả trứng gà
Ít bột mỳ
Gia vị: nước tương, hạt tiêu, muối
Cách làm trứng đúc thịt
Thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ, cho ra bát, trộn đều với chút xíu muối, bột mỳ, tiêu và 1 muỗng canh nước tương.
Chia đều thành hai phần thịt, đổ vào hai bát tô, dùng muỗng dàn đều mặt thịt cho phẳng, sau cùng đập trứng lên trên mặt của mỗi bát.
Đậy nắp rồi đặt vào nồi hấp trong khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Nhưng bạn không nhấc bát trứng ra ngay mà ủ hơi trong khoảng 5 phút nữa rồi mới mở nắp, nhấc bát trứng ra khỏi nồi hấp.
Rưới vài giọt nước tương trên mặt trứng đúc thịt. Trang trí bằng vài lá mùi tươi cho đẹp mắt.

Cách làm trứng rán cuộn kim chi

Cách làm trứng rán cuộn kim chi

– Kim chi mua về ta thái nhỏ, để riêng.
– Cho kim chi vào âu, thêm chút sốt cà chua cùng dầu mè, trộn đều.
– Hành tây lột vỏ, thái nhỏ.
– Thịt cá lọc hết xương, nên dùng cá hộp cho tiện.
– Bắc chảo lên bếp, làm nóng chảo với chút dầu ăn.
– Trút kim chi vào chảo, thêm hành tây và thịt cá, xào đều.
– Vì các nguyên liệu đều nhanh chín nên chỉ cần đảo qua, có mùi thơm là được.
– Tách riêng lòng đỏ và trắng của trứng rồi đánh đều cả 2.
– Cho trứng vào chảo rán tạo 2 lớp lòng đỏ và trắng liền nhau.
– Nhanh tay cho kim chi xào vào giữa, cuộn trứng lại.
– Rán trứng chín đều là được.

HỘT VỊT MUỐI

HỘT VỊT MUỐI


Nguyên liệu:

- 1500ml nước lạnh

- 400 gr muối

- Vài cánh hoa hồi

- 3 trái thảo quả (không có cũng được)

- 20 quả trứng vịt hay gà

- 20 ml rượu trắng

Thực hiện:

Bước 1: Trứng vịt/gà rửa sạch vỏ rồi dùng khăn giấy lau khô. Sau đó, xếp trứng vào hũ thủy tinh.

Bước 2: Cho nước muối, thảo quả, hoa hồi vào nối, bắc lên bếp nấu với ngọn lửa vừa phải. Khi muối tan, cho rượu vào nấu thêm 5 phút nữa là tắt bếp.

Bước 3: Để hỗn hợp thật nguội rồi mới đổ hỗn hợp này vào hũ thủy tinh đã xếp sẵn trứng. Đậy nắp và để nơi thoáng mát khoảng 3-4 tuần là dùng được.

Trứng muối ngoài việc làm bánh trung thu còn có thể làm được rất nhiều món ngon chẳng hạn như tôm chiên trứng muối, bánh bao, trứng muối luộc rồi ăn với cháo, trứng muối xào hành... Vì vậy bạn có thể làm trứng muối quanh năm để thỉnh thoảng thay đổi thực đơn hàng ngày.
Gia vị để làm trứng muối:

Thông thường, chị em có thể làm trứng muối chỉ với nước và muối. Tuy nhiên, có thể cho thêm hoa hồi, gừng, quế, thảo quả để trứng "chín" nhanh hơn do các gia vị này đều có tính nóng và mùi trứng cũng thơm hơn nữa.
Rượu trắng có tác dụng làm cho lòng đỏ trứng có màu đỏ đẹp hơn nữa

TRỨNG CHIÊN LẠP XƯỞNG

TRỨNG CHIÊN LẠP XƯỞNG 


Nguyên liệu:
- Trứng gà: 3 quả
- Lạp xưởng: 1 Cây
- Hành tây: ½ củ
- Bánh mì: 4 ổ
- ỏi, hành lá, ớt.
- Tương ớt, dầu ăn, nước mắm
- Nước tương LISA
1. Sơ chế
- Lạp xưởng luộc chín, chiên sơ rồi cắt lát mỏng
- Hành tây cắt khoanh mỏng. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi đập dập.
- Trứng gà đập ra tô, dùng đũa đánh đều, nêm 1,5m nước chấm và ½ m tiêu. Thêm hành tây vào đảo đều.

2. Chiên trứng
- Phi thơm tỏi, vớt tỏi ra khỏi chảo rồi đổ trứng vào, nghiêng chảo cho trứng tráng đều quanh chảo. khi trứng vừa se mặt thì cho lạp xưởng vào đều trên mặt trứng, rắc thêm hành lá lên, trứng chín thì tắt bếp.

Bạn có thể học thêm cách nấu các món ăn ngon khác : dạy nấu ăn , món ngon tại món ngon mỗi ngày
3. Cách dùng
- Xúc trứng chiên ra đĩa, ăn kèm bánh mì và nước tương LISA kèm ớt cắt lát.
Mách nhỏ
Lạp xưởng cần luộc trước khi chiên mới chín tới được bên trong. Có thể thay trứng gà băng trứng vịt, nhưng cho thêm 1M nước.

TRỨNG HẤP VÂN

TRỨNG HẤP VÂN


Nguyên liệu:

- 3 - 4 quả trứng gà
- 200 g giò sống
- Nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt, hành lá
- Gia vị, hạt tiêu.

Cách làm:

- Tách riêng lòng trắng, lòng đỏ, quấy đều cho tan, nêm chút gia vị, hạt tiêu.

- Rán thật chín lòng đỏ và lòng trắng, nhớ rán chín đừng rán non khi cuộn sẽ bị rách nhé. Rán xong bỏ ra đĩa.

- Giò sống trộn cùng nấm hương, mộc nhĩ băm nhỏ, hạt tiêu, gia vị, cà rốt, hành hoa thái nhỏ.

- Trải lòng đỏ lên thớt sạch, dùng thìa phết đều giò sống lên trên mặt trứng, đặt lòng trắng đè lên, phết tiếp một lớp giò sống nữa lên trên lòng trắng.

- Dùng tay cuộn lại thành cuộn tròn, bọc giấy trắng hoặc giấy nến bên ngoài, dùng dây cột lại cho khỏi bung ra.

- Đem hấp cách thuỷ 15 phút, bỏ ra, bỏ lớp giấy bọc, thái lát mỏng là được.

TRỨNG CUỘN THANH CUA

TRỨNG CUỘN THANH CUA


Nguyên liệu:

- Trứng gà: 4 quả
- Thanh cua: 4 thanh
- Dầu ăn, gia vị, hạt tiêu.

Cách làm:

- Trứng đánh tan, nêm chút gia vị, hạt tiêu.

- Thanh cua cho vào hấp khoảng 5 phút.

- Cho chút dầu vào chảo, đổ trứng vào rồi láng đều cho hết chảo.

- Để lửa thật nhỏ, khi trứng bắt đầu se mặt thì đặt 4 thanh cua dàn đều thành hình chữ nhật ở đầu.

- Sau đó cuộn lớp trứng áp vào mặt thanh cua, dùng xẻng đè nhẹ lên chút, tiếp tục cuộn dần cho đến hết là được.

- Thái thành lát mỏng, bày ra đĩa rồi thưởng thức.

TRỨNG CUỘN TÔM

TRỨNG CUỘN TÔM


Nguyên liệu :

Để làm món trứng cuộn tôm này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:
- 150g tôm tươi: rửa sạch, bóc bỏ vỏ, bỏ đường phân, bổ đôi tôm thành 2 lát mỏng theo dọc sống lưng.
- 1 quả trứng gà lớn
- 50g thịt xay, bạn có thể thay bằng 50g giò sống
- Một nhúm hạt ngô tươi, 1 mẩu cà rốt, 1 nhánh hành hoa
- 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê rượu trắng, 2 thìa cà phê tinh bột ngô, 20ml nước, 1 lá rong biển lớn (loại cuộn cơm sushi).
Chế biến :
1

Món trứng cuộn tôm này gần giống món trứng đúc tôm thịt, nhưng cầu kỳ hơn chút trong bước chế biến. Trước tiên bạn đập dập từng lát tôm bằng dao rộng bản cho nhuyễn thịt, đừng băm hay xay nhỏ, nếu tôm to chỉ cần đập dập rồi dùng sống dao dần nhẹ cho tôm mềm. Ngô và cà rốt được luộc chín, thái lát và băm nhỏ. Cho tôm, ngô, cà rốt và thịt xay vào chung 1 bát.

Bạn cho thêm 1/2 thìa cà phê muối vào bát tôm - thịt, bóp nhào đều bằng tay cho dễ nhuyễn dính và đều vị, sau cùng thái nhỏ hành hoa cho vào nhào qua ướp tôm thịt chừng 15 phút. Trong lúc ướp tôm - thịt, bạn đập trứng ra bát khác, rắc 2 thìa cà phê tinh bột ngô vào, cho thêm 20ml nước, có thể thêm chút xíu muối, đánh đều trứng - bột và cho vào chảo nghiêng láng rộng tay rồi rán áp chảo lửa nhỏ cho săn se hai mặt, tạo thành một màng trứng bột mỏng chín hơi.
3
Để miếng màng trứng - bột nguội hẳn, cắt vuông vắn thành cạnh cùng cỡ với miếng rong biển, miết chút nước quanh mép rong biển và đặt rong biển lên phía trên miếng trứng. Trải đều nhân tôm thịt trên miếng rong biển. Để lại một chút mép rong biển không có nhân.
4
Cuộn tròn trứng với tôm thịt giống như cách cuộn sushi nhưng không cần quá chặt tay. Cuộn tới phần rong biển không nhân, bạn miết chút nước cho nó dễ bám dính vào màng trứng - bột. Cho trứng cuộn tôm vào nồi hấp chín bằng nước sôi chừng 5 phút thì hạ nhỏ lửa hấp cho tới khi nhân tôm - thịt chín.

Thành phẩm:

Trứng cuộn tôm được cắt thành các lát mỏng như miếng sushi, xếp gối đầu hàng dài nghiêng chéo trên đĩa vuông thành, trông thật bắt mắt! Tùy sở thích mà bạn sử dụng các thức chấm khác nhau, nếu không muốn dùng thức chấm thì cho đậm vị ngay từ khi ướp.
Hành thơm, tôm dẻo, thịt ngọt, rong biển đậm vị, cà rốt và ngô tươi sắc, cùng với vỏ trứng - bột mềm dẻo bao bọc phần nhân một cách hài hòa, chặt chẽ. Chỉ chút tỉ mỉ mà hình thức cũng như hương vị của món trứng cuộn tôm trở nên rất tinh tế!

CÁCH LUỘC TRỨNG TÍM (trứng củ dền)

CÁCH LUỘC TRỨNG TÍM (trứng củ dền)

Trứng củ dền không chỉ để cho đẹp mà còn rất bổ dưỡng.

Nguyên liệu:

- Trứng (gà, vịt ) : 5 quả

- Củ dền đỏ : 200gr

Cách làm:

Bước 1: Luộc trứng rồi bóc vỏ.

Bước 2: Gọt vỏ củ dền rồi thái nhỏ.

Bước 3: Đun củ dền đã thái cùng với 2 bát con nước cho ra màu, sau đó thả trứng vào đun liu riu khoảng 5 phút và tắt bếp.

Bước 4: Ngâm trứng trong nước củ dền khoảng 3-4 giờ, còn phần bã củ thì có thể để lên trên cùng. Tốt nhất các bạn nên cho vào một cái cốc lớn sao cho trứng ngập hoàn toàn trong nước.

Bước 5: Bổ trứng ra và cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức những quả trứng tím vô cùng đẹp mắt nào.

Friday, March 11, 2016

Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Đơn đề nghị được hỗ trợ nhà ở của chủ hộ, kèm theo danh sách trích ngang của các thành viên trong gia đình (ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, quan hệ với chủ hộ của từng nhân khẩu trong hộ) gửi đến ấp, khu phố.
Bước 2. Ấp, khu phố tiến hành họp xét và lập biên bản gửi UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Thành phần tham dự gồm: Ban quản lý ấp, khu phố, đại diện nhân dân và toàn thể hộ nghèo trong ấp.
Bước 3. UBND cấp xã tiến hành họp xét và lập biên bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện thông qua Phòng Lao động-TB&XH. Thành viên tham dự gồm: Các thành viên của ban chỉ đạo điều hành giảm nghèo - việc làm ở xã, thị trấn.
Bước 4. Phòng Lao động-TB&XH – Thường trực ban chỉ đạo tổ chức họp xét và trình UBND huyện quyết định.

b) Cách thức thực hiện:
Liên hệ trực tiếp tại UBND cấp xã để được hướng dẫn giải quyết.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị được hỗ trợ nhà của chủ hộ, kèm theo danh sách trích ngang của hộ được xét (ghi rõ họ tên, năm sinh, quan hệ với chủ hộ… của từng nhân khẩu trong hộ).
+ Biên bản họp xét của thôn ấp, khu phố (sau đây được gọi chung là ấp), có xác nhận của Ban điều hành ấp.
+ Biên bản họp xét của UBND cấp xã gồm các thành viên của Ban chỉ đạo điều hành xóa đói giảm nghèo ở xã (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ nhà (kèm theo biên bản họp xét) của UBND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- 10 ngày ấp, khu phố tiến hành họp xét và gửi biên bản đến UBND cấp xã.
- 10 ngày kể từ ngày nhận được biên bản đến UBND họp xét của ấp, khu phố, UBND cấp xã tiến hành họp xét và lập biên bản gửi về thường trực Ban chỉ đạo huyện (thông qua Phòng Lao động-TB&XH) để xem xét giải quyết.
- 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Lao động-TB&XH – Thường trực ban chỉ đạo tổ chức họp xét và trình UBND huyện quyết định.
- 30 ngày đối tượng thực hiện xây dựng hoàn thiện căn nhà để UBND cấp huyện ban hành quyết định.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp :
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h) Lệ phí : Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Hộ nghèo không có nhà ở; Ở nhờ hoặc nhà ở tạm bợ.
- Hộ nghèo theo chuẩn hiện hành được cấp sổ hộ nghèo và không nằm trong chương trình 134; phải có đất làm nhà, đất không nằm trong vùng quy hoạch, không thuộc diện xâm canh lấn chiếm, đất không tranh chấp, được UBND cấp xã xác nhận.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010;

- Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2010.

--------------------------
Thủ tục hành chính

Cần xem:
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo
Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo