Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, January 20, 2016

Chức năng và các đầu cực của USB

 Dựa vào hình trên các bạn có thể hình dung ra các chân của đầu cổng USB

Đây là đường nối dây cho các bạn dễ hình dung.


Post a Comment