Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Nước mắt

Không sinh ra em!
Nhưng..

~ Nó nuôi em lớn.
~ Nó không phải là thuốc.
Nhưng..
~ Nó khiến em bớt đau.
Em không tồn tại trong nước mắt..

Nhưng..
Nó tồn tại trong em!


Post a Comment