Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Ngày hạnh phúc nhất

Nếu có ai đó hỏi em:
- Ngày nào em hạnh phúc nhất ?
Em sẽ trả lời:
Ngày hạnh phúc nhất với em là ngày em có anh.
- Thứ gì quan trọng nhất với em ?
Chính là anh :")
- Thứ mà em trân trọng nhất ?
Là thời gian em ở bên cạnh anh :")
- Thứ em chưa từng nghĩ tới ?
Là ngày em mất anh


Post a Comment