Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Muốn trở về với tuổi thơ

- Muốn trở về với tuổi thơ :'x
- Hồn nhiên, vô tư để khỏi phải lo nghĩ chuyện đời ^^ .
- Cuộc sống bây gìơ quá vất vả..
- Một mình, mệt mỏi không đứng vững được với những cơn đau : )*


Post a Comment