Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 30, 2014

Hạnh phúc của người con gái

Niềm tự hào lớn nhất của con gái:

- Không phải là được nhiều người theo đuổi...

- Mà là người con trai của cô ấy...vì cô ấy mà từ chối nhiều người khác

Niềm tự hào lớn nhất của con trai:

- Không phải là cưa đổ được nhiều người con gái...

- Mà là có được người con gái đáng để họ từ bỏ những cô gái khác...


Post a Comment