Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 8, 2014

Bằng sáng chế và Giấy phép

  • Bằng sáng chế chứng minh "quyền sở hữu" ý tưởng, sáng tạo, sản phẩm của tác giả trong 1 thời hạn nhất định. Bằng sáng chế này sẽ do từng quốc gia cấp (tác giả xin cấp Bằng sáng chế ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ cấp cho tác giả). Căn cứ vào Bằng sáng chế này, pháp luật của quốc gia đó sẽ bảo vệ quyền lợi của tác giả. Tùy từng quốc gia, người nào đăng ký Bằng sáng chế trước, người đó có "quyền sở hữu" với sản phẩm. Nếu người trước đã đăng ký Bằng sáng chế mà không còn tiếp tục hoạt động sáng tạo, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm, trong khi người sau vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm, Bằng sáng chế này sẽ được chuyển cho người sau. Lúc này, "quyền sở hữu" sản phẩm, ý tưởng, sáng tạo thuộc về người sau. Khi có Bằng sáng chế, tác giả được quyền cấm người khác làm, sử dụng, bán, hoặc phân phối các sản phẩm, ý tưởng, sáng tạo mà không được phép trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia cấp bằng.

  • Giấy phép thể hiện rõ người dùng được phép làm gì hoặc không được phép làm gì với sản phẩm. Thông qua Giấy phép, người dùng sẽ biết và thực hiện đúng theo quy định của tác giả với sản phẩm đó. Phạm vi sử dụng Giấy phép là ở tất cả các Quốc gia. Giấy phép của sản phẩm luôn yêu cầu người dùng phải "ghi công" của tác giả.
Post a Comment