Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 8, 2014

Bản quyền là gì?

Bản quyền là toàn bộ quyền lợi của tác giả với 1 sản phẩm mà người đó tạo ra. Quyền lợi này của tác giả bao gồm: quyền được sử dụng, quyền được chỉnh sửa, quyền được phát triển, quyền được mua bán sản phẩm và quyền được định đoạt với sản phẩm.

Khi tác giả tạo ra sản phẩm, tác giả đương nhiên có "bản quyền" với sản phẩm đó.
Post a Comment