Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

Người tài

Chuyện Kể rằng :
Ngày xưa , sau khi diệt được Sở Bá Vương , Hán Bái Công cho đặt tiệc mừng . Rượu được vài tuần , Bái công nói : “ Vì sao Trẫm được thiên hạ ? Vì sao họ Hạng mất thiên hạ ? Các khanh nên trả lời cho thực “ .
Cao Khởi , Vương Lăng thưa : “ Hạng Vũ sỗ sàng và khinh người , ghét kẻ tài , ganh người hay , kẻ có công thì hại , người hiền thì ngờ vực . Bệ hạ nhân hậu và yêu người , ban thưởng hậu hĩ ,cùng mọi người hưởng lợi chung “ .
Bái Công mĩm cười bảo : “ Có điều các ông còn chưa biết : Vận trù ở chốn trung quân , quyết thắng ra ngoài nghìn dặm , ta không bằng Tử Phòng . Trấn thủ quốc gia , vỗ về trăm họ , ta không bằng Tiêu Hà . Cầm quân trăm vạn , đánh đâu thắng đó , ta không bằng Hàn Tín . Nhưng ta biết dùng cả ba , cho nên ta được thiên hạ . Hạng Vũ chỉ có một mình Phạm Tăng mà không biết dùng , cho nên mất cả thiên hạ “ .
Post a Comment