Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

Mẹ con

Ngày xưa có ông Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu . 
Thời niên thiếu , những khi có lỗi , Bá Du thường bị mẹ đánh đòn . Một hôm Bá Du bị đòn , cứ khóc mãi . Bà mẹ thấy vậy cũng xót xa trong lòng , ôn tồn hỏi :
- Mọi khi mẹ đánh , con biết lỗi con cam chịu ngay . Sao lần này con khóc dai như thế ? 
Bá Du thưa : 
- Mọi khi mẹ đánh , con thấy đau , con biết mẹ còn mạnh khỏe . Lần này mẹ đánh con , con không thấy đau mấy , con biết mẹ không còn khỏe như trước , cho nên con thương mẹ già yếu mà con khóc . 
Thế rồi hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc .

Post a Comment