Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 30, 2013

LGBT là gì?

LGBT là viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ (Lesbians), đồng tính nam (Gays), song tính (Bisexuals) và chuyển giới tính (Transgender).

Duy chỉ có Bisexual là từ còn lạ so với nhiều người, đó là từ dùng để chỉ những người yêu thích hoặc có quan hệ tình dục với cả hai phái nam và nữ. Người bisexual có thể là nam hay là nữ.


 Cộng đồng thường gọi chung là LGBT.
Post a Comment