Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

Cầu cho vua sống lâu...

Ngày xưa có một ông vua rất độc ác , thiên hạ đều cầu khẩn cho vua chóng chết . Thế mà có một bà lão ngày nào cũng cầu nguyện cho vua sống lâu . Hơn nữa bà lại còn cầu xin thần linh , nếu có làm chết thì làm chết mình thay cho vua .

Vua rất ngạc nhiên khi biết việc này , bèn cho đòi bà lão đến trình bày lý do . Bà lão thưa : “ Trước đây , nhân dân chúng tôi đã gặp phải hôn quân vô đạo , khổ sở vô cùng . Tôi cầu nguyện cho dân chúng thoát khỏi hôn quân . Sau có kẻ hành thích hôn quân , vua khác lên kế nghiệp . Ngờ đâu lại tàn bạo hơn vua trước . Tôi lại cầu nguyện cho vua này sớm chết đi , mong rằng nhân dân sẽ thoát khỏi cảnh lầm than . Nào hay đâu vua ấy qua đời , đến bệ hạ lên làm vua , thiên hạ lại lầm than nhiều hơn các đời vua trước . Lấy đó mà suy , thì chắc hẳn các đời vua sau sẽ lại tàn ác hơn vua đời này . Cho nên tôi cầu nguyện cho bệ hạ sống lâu , đem thân mình thế cho bệ hạ được trường thọ , cũng chỉ là để trì hoãn được cuộc thay đổi ấy “ .
Post a Comment