Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Zoo Tycoon 2 - Vườn thú của bạn ( game mô phỏng xây dựng vườn thú )
Windows 98SE/2000/ME/XP
Multimedia PC with a 733 MHz
 processor 256 MB 
RAM 900 MB of available hard disk space Quad-speed or higher 
CD-ROM drive 16 MB 3D 
Post a Comment