Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Prince Of Persia Warrior Within


Download Prince Of Persia Warrior Within fullRAM: 256 MB

Video Card: DirectX 9-compliant graphics card

Sound Card: DirectX 8-compliant sound car

DirectX Version: 9.0c (included on disc CD-ROM: 16X CD-ROM or 4X DVD-

ROM Hard Drive Space: 2 GB

Download: http://up.4share.vn/d/330101020a050a05
Post a Comment