Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

GTA San Andreas Full

Download GTA San Andreas FullIntel Pentium 4 or AMD Ath*** XP processor (or better) 384(+) MB of RAM 16x DVD-ROM drive 4.7 GB of free Hard Disk space for a full install 128(+) MB Video Card with DirectX 9 compatible drivers (“GeForce4″ or better) DirectX 9 compatible Surround Sound C

Download: http://up.4share.vn/f/3302000701020001/GTA.rar.file
Post a Comment