Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Diablo II Lord of Destruction v1.13c


Download Diablo II Lord of Destruction v1.13c fullSingle-Player System Requirements: - Windows® 2000, XP, or Vista* -
Pentium® 233 or equivalent - 32 MB 
RAM - 650 MB available hard drive space - 4X CD-ROM drive - 
DirectX ™ compatible video card that supports 640 x 480 resolution (800 x 600 for the expansi)

Download: http://up.4share.vn/f/3507040405010707/Diablo%20II%20Lord%20of%20Destruction_v1.13c_up_by_phonghanh.7z.file
Post a Comment