Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Chaos Legion ( hành động, chặt chém )DirectX Version: v8.1 Operating System: Windows 98/2000/ME/XP
Minimum System Requirements System: 1GHz processor or equivalent 
RAM: 128 MB 
Video Memory: 64 MB 
Post a Comment