Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Amnesia: The Dark Descent (Vô cùng kinh dị)

Download Amnesia: The Dark Descent (Vô cùng kinh dị)
Microsoft ® Windows ® XP SP2 / Vista / 7
Processor intel pentium 4 1.5 GHz or above
1.0 GB RAM
1.5 GB of free hard disk space
Compatible video card 128 MB memory (NVIDIA GeForceFX or ATI Radeon 9600)
Audio device 16-bit compatible with DirectX ®

Download: http://up.4share.vn/f/77464f4344434f41/sr-atdd_up_by_phonghanh.iso.file
Serial: "THETA9211H1PBD" OR "IGNITE1658E3UC"
AMNESIA - AMNESIA
Post a Comment