Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Alien Shooter 2 – Conscription

download Alien Shooter 2 – Conscription full* CPU : 2.4 GHz CPU
* nVidia GeForce FX 5700 / ATI Radeon 9600 or better video card with 128MB video memory
* RAM : 512 MB
* DirectSound compatible sound card
* Mouse compatible device

Download: http://chiaseit.vn/forum/url/?url=http://up.4share.vn/f/5f6d6f6d6a6e6d6e/***91;www.chiaseit.org]%20Alien%20Shooter%202%20-%20Conscription.rar.file
Pass: chiaseit.org
Post a Comment