Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Age of Empires III - Đế chế 3

[IMG]

Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP/7
128 MB of RAM
Pentium 800 MHz or equivalent
64 MB 3D video card
1.5 GB of free hard disk space
32x CD-ROM drive
DirectX 8.0 compatible sound card

Download:
Serials.txt
Full 3 disc
Age of Empires III disc 1
Age of Empires III disc 2
Age of Empires III disc 3
2 bản expansion
AOE III The AsianDynasties
AOE III The WarChiefs
Post a Comment