Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, June 10, 2013

CDSHT là gì ?

Tùy theo hoàn cảnh mà nó có nhiều nghĩa khác nhau các bạn có thể trang tại đây

- Cứ Để Sau Hẵng Tính
- Cơ Động Sờ Hàng Tôi
- Cây Dừa Sau Hàng Tre
- Con Dog Hỏi Tại Sao
- Cái Đệt Sao Hay Trội
- Công Dân Sinh Hoạt Tốt
- Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
Post a Comment