Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 29, 2013

Sự thật về Cá heo

Cá heo có trí thông minh ngang với một đứa trẻ 3 tuổi, và được xem là con người phi-nhân, và nếu đứng trên quan điểm Triết học chúng có đủ điều kiện để được coi là những cá nhân.


Nhưng hằng năm, có đến 30000 con cá heo bị giết, các nhà khoa học đang kịch liệt lên án điều này...
Post a Comment