Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, March 9, 2013

addon tích hợp nukeviet và discuz (chung tài khoản)

Cái này khỏi cần nói chỉ cần hướng dẫn là xong

1) Cài đặt nukeviet 3 bản mới nhất nếu chưa cài đặt, hoặc nâng cấp phiên bản nukeviet đang sử dụng liên phiên bản mới nhất

2) Nếu chưa có diễn đàn bạn cần cài mới diễn đàn khi cài đặt phải cài vào cùng CSDL của site NukeViet, thư mục chứa diễn đàn phải ngang hàng với file index.php của NukeViet.

Nếu đã có diễn đàn Discuz cần di chuyển code của diễn đàn vào 1 thư mục, Nếu diễn đàn và portal khác CSDL thì cần đưa về 1 CSDL và khai báo lại file kết nối CSDL của portal và diễn đàn cho đúng

3) Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

4) Download file về giải nén và copy thư mục nukeviet vào thư mục chưa forum
(thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

5) Mở file data/config_global.php của nukeviet tìm và copy thông số cookie_prefix, ghi nhơ lại thông số này để sửa lại Tên cookie của diễn đàn Discuz

6) mở file forum/config/config_global.php

+ sửa giá trị: $_config['cookie']['cookiepre'] = bằng giá trị của cookie_prefix của nukeviet và thêm dấu gạch dưới.

ví dụ: $global_config['cookie_prefix'] = "nv3c_Jzzh8"; của nukeviet thì sữa thành: $_config['cookie']['cookiepre'] = "nv3c_Jzzh8_";

+ sửa giá trị: $_config['cookie']['cookiedomain'] = Domain lưu cookies (Xem tại phần http://sitename.com/admin/index.php?nv=siteinfo&op=system_info)

+ sửa giá trị: $_config['cookie']['cookiepath'] = Thư mục lưu cookies (Xem tại phần http://sitename.com/admin/index.php?nv=siteinfo&op=system_info)


7) Đăng nhập vào quản trị site Nukeviet kích hoạt tính năng Sử dụng thành viên của Diễn đàn (Trong phần Cấu hình của module thành viên) vào phpmyadmin backup lại các bảng nv3_users, nv3_authors,

Emty bảng nv3_users, Tìm userid của thành viên nào đó trong diễn đàn mà bạn muốn trở thành quản trị tối cao của nukeviet.

Mở bảng nv3_authors sửa lại dòng có admin_id= 1 thành admin_id = (userid của thành viên diễn đàn tìm được ở trên).

9) Đăng nhập vào khu vực quản trị của nukeviet 3 phần quản lý module cài module forum để cài module này,kích hoạt nó để có thể hiển thị link trên menu ngang của site.

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của nukeviet.

Nếu trong trường hợp cài Discuz X2 bị lỗi vỡ giao diện các bạn tạo file .htaccess đặt ở thư mục forum với nội dung:

RewriteEngine On
RewriteBase /nukevietdiscuz/forum/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/|\.html)$ index.php


Download:
Link Download 1
Link Download 2

Chúc thành công
Post a Comment