Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, February 5, 2013

thông ass là gì?

 Từ này có nghĩa là quan hệ bằng hậu môn thay vì quan hệ như bình thường
Post a Comment