Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 18, 2013

LuV là gì?

Đó là một cách nói "lái" của LOVE

Một số bạn còn hiểu là Love You Forever
Post a Comment