Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

IT là gì?

IT là Information Technology = Tin Học
Dân IT những người trong ngành Tin Học.
Dân I-Tờ những Newbie trong ngành Tin Học.
Post a Comment