Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, January 28, 2013

Hướng dẫn cài đặt app facebook

Bạn có thể điền như sau
vietxf.jpg

 Nhưng chú ý ở phần App Domain bạn cần bỏ phần giao thức "http://" để tránh lỗi. và phần site URL là phần link website của bạn.

Nếu ko biết ID của mình bạn có thể vào link http://graph.facebook.com/username ví dụ của tôi là http://graph.facebook.com/basnguyen sẽ có số ID

Bạn cần lưu ý 2 thông tin App ID và App Secret để điền vào trang web của bạn
Post a Comment