Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 18, 2013

hấp diêm là gì ?

Thực chất là từ nói lái của Hiếp dâm

Một vài từ liên quan
OX = Oral sex (QHTD bằng miệng) 
Gay = Đồng tính Nam.
Post a Comment