Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

CPM là gì?


CPM là gì? (cost per thousand impressions) 

CPM là phương thức trả tiền quảng cáo theo mỗi một nghìn lần xuất hiện của quảng cáo.
Post a Comment