Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

Có những bộ CODEC nào?

Có những bộ CODEC nào?

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu. Ngày nay, những bộ Codec sau đây hiện đang được sử dụng
GSM - 13 Kbps (toàn phần), cỡ khung 20ms
iLBC - 15Kbps, cỡ khung 20ms: 13.3 Kbps, cỡ khung 30ms
ITU G.711 - 64 Kbps, dựa vào mẫu. Còn gọi là alaw/ulaw
ITU G.722 - 48/56/64 Kbps
ITU G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, cỡ khung 30ms
ITU G.726 - 16/24/32/40 Kbps
ITU G.728 - 16 Kbps
ITU G.729 - 8 Kbps, cỡ khung 10ms
Speex - 2.15 tới 44.2 Kbps
LPC10 - 2.5 Kbps
DoD CELP - 4.8 Kbps
Post a Comment