Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

CMNR là gì?

CMNR là chuẩn mẹ nó rồi, hay nói là Chuẩn CMNR

Các nghĩa khác: chết mẹ nó rồi, con má nó rồi, Cái Mề Nó Rơi

Từ liên quan: CCMNR chuẩn con mẹ nó rùi
Post a Comment