Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Cách lấy hình ảnh từ themepack

Bạn có thể lấy hình ảnh hoặc âm thanh từ giao diện của Windows một cách đơn giản. Nếu như bạn có gói giao diện của Windows 7 hoặc giao diện của Windows 8 thì bạn có thể dùng trình đọc file nén như WinRAR để giải nén ra những thứ bạn cần.Ngoài cách trên, bạn cũng có thể vào trực tiếp trong đường dẫn của thư mục chứa giao diện:

C:\Users\{ten tai khoan}\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes

Bạn thay {ten tai khoan} thành tên tài khoản hiện tại của bạn nhé.
Post a Comment