Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Biện pháp tốt cho cấu trúc URL

Sử dụng các từ trong URL

- URL chứa các từ liên quan đến nội dung và cấu trúc trang

web của bạn sẽ thân thiện với khách truy cập hơn khi điều hướng trang web của bạn. Khách truy cập sẽ nhớ chúng tốt hơn và có thể sẵn sàng liên kết đến chúng hơn.

Tránh: • sử dụng các URL dài dòng với các tham số và các ID phiên không cần thiết • chọn tên trang chung chung như “trang1.html” sử dụng quá nhiều từ khoá như “baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm”

• Tạo cấu trúc thư mục đơn giản

- Sử dụng cấu trúc thư mục tổ chức tốt nội dung của bạn và giúp khách truy cập dễ dàng biết vị trí của họ trên trang web của bạn. Thử sử dụng cấu trúc thư mục của bạn để chỉ định loại nội dung được tìm thấy tại URL đó.

Tránh:  có cấu trúc lớp thư mục con sâu như “…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html” • sử dụng tên thư mục không liên quan đến nội dung trong thư mục đó

• Cung cấp phiên bản URL để liên kết đến tài liệu

- Để ngăn người dùng liên kết tới phiên bản URL và ngăn những người khác liên kết tới phiên bản khác (điều này có thể chia cắt uy tín của nội dung đó giữa các URL), tập trung vào việc sử dụng và tham chiếu tới URL trong cấu trúc và liên kết bên trong trên trang của bạn. Nếu bạn phát hiện rằng mọi người đang truy cập cùng một nội dung thông qua nhiều URL, việc thiết lập 301 chuyển hướng từ các

URL không ưa thích đến URL vượt trội là giải pháp tốt cho vấn đề này.

Tránh: • có các trang từ các tên miền phụ và thư mục gốc (ví dụ: “domain.com/page.htm” và sub.domain.com/page.htm”) truy cập cùng một nội dung• lẫn lộn các phiên bản URL có www. và không có www. trong cấu trúc liên kết bên trong của bạn• sử dụng cách viết hoa URL kỳ quặc (nhiều người dùng mong đợi các URL được viết thường và nhớ chúng tốt hơn)
Post a Comment